Skupina RAJA sa pripája k CSR Europe

2 min čítania 07 júna 2023

RAJA a CSR Europe

Skupina RAJA sa stala najnovším členom CSR Europe, siete podnikov pre sociálnu zodpovednosť firiem.

CSR Europe

CSR Europe je popredná európska sieť podnikov pre udržateľnosť a zodpovednosť firiem. Bola založená v roku 1995 a sídli v Bruseli v Belgicku. Spolupracuje s viac ako 10 000 spoločnosťami a organizáciami v celej Európe vrátane korporácií, mimovládnych organizácií, odborových zväzov, univerzít a vládnych orgánov..

CSR Europe podporuje podniky a priemysel pri transformácii a spolupráci na praktických riešeniach a udržateľnom raste. Zároveň sa snaží nadviazať na ciele udržateľného rozvoja (SDGs) a spolupracovať s európskymi lídrami a zainteresovanými stranami na vytvorení zastrešujúcej stratégie pre udržateľnú Európu 2030.

Štyri hlavné ciele CSR Europe:

  1. Zlepšiť integráciu CSR do obchodného modelu a riadenia spoločnosti.
  2. Stať sa vedúcou obchodnou sieťou z hľadiska osvedčených postupov v oblasti CSR.
  3. Stať sa platformou pre spoluprácu medzi všetkými zainteresovanými stranami zapojenými do CSR a katalyzátorom zodpovedných inovácií.
  4. Spolupracovať s EÚ na politikách zameraných na dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN.

RAJA, nový člen CSR EUROPE

Spoločne s CSR Europe bude RAJA usilovať o dekarbonizáciu sektora elektronického obchodu a distribúcie na európskej úrovni, pomáhať zákazníkom zlepšovať ich výkonnosť v oblasti CSR a podporovať dodávateľov, aby reagovali na výzvy občianskej spoločnosti.

„Skupina RAJA je prvou spoločnosťou vo svojom odvetví, ktorá sa pripojila k CSR Europe ako firemný člen. Táto rozsiahla sieť pomáha spoločnostiam a ich ekosystémom implementovať spoločenskú zodpovednosť firiem. Náš vstup do CSR Europe podporuje rozvoj diferencovanej stratégie CSR našej skupiny.“- Brigitte Thieck, riaditeľka pre CSR a udržateľný rozvoj

„S potešením vítame spoločnosť RAJA Group ako nášho najnovšieho korporátneho člena. Tešíme sa na rozšírenie dosahu udržateľného podnikania a vodcovstva, ktoré Daniele Kapel-Marcovici reprezentuje vo Francúzsku, aj na európskej úrovni – aj smerom k emancipácii, vzdelávaniu a rešpektovaniu práv žien.“- Stefan Crets, výkonný riaditeľ CSR Europe

najlepších kategórií