Pondelok - piatok (8:00 - 17:00) info@rajapack.sk
Nákup vo veľkom?
Cenová ponuka ZADARMO
4,9/5
Hodnotenie zákazníkov
0
Pokračovať v nákupe
cat

Princípy činnosti

img
Nadácia RAJA-Danièle Marcovici vyberá pridružené projekty.
Viac o nadácii
img
Spoločnosť RAJA vyberá výrobky, ktorých kúpou sa podporia tieto projekty. Za každé balenie zakúpené v rámci tejto ponuky sa nadácii venuje 1 €.
Pozrite si partnerské produkty
img
Nadácia použije vyzbierané peniaze na podporu vybraných projektov.
Zobraziť projekty

Náš záväzok

Nadácia RAJA-Danièle Marcovici bola založená v roku 2006 a podporuje projekty solidarity zamerané na zlepšenie životných podmienok žien na celom svete. Nadácia už podporila stovky združení v prospech desiatok tisíc žien.

Od septembra 2015 nadácia podporuje pridružené projekty zamerané na ženy a životné prostredie v rámci programu Ženy a životné prostredie, ktorý spustila spolu so spoločnosťou RAJA.

Za 7 rokov:

 • Spoločnosť RAJA získala viac ako 2,5 milióna eur.
 • Podporených bolo viac ako 70 súvisiacich projektov.

Od septembra 2021 do februára 2022 spoločnosť RAJA France a európske spoločnosti skupiny RAJA, ktoré sa zúčastňujú na akčnom programe (Francúzsko, Švajčiarsko, Belgicko, Holandsko, Rakúsko, Anglicko, Taliansko, Španielsko, Dánsko, Švédsko, Nórsko, Poľsko, Česká republika, Portugalsko), získali 306 152 EUR. Táto akcia podporila 6 súvisiacich projektov.

Aktuálne podporované projekty

Nadácia RAJA-Danièle Marcovici vyberá projekty združení, ktoré podporujú prácu žien v oblasti životného prostredia.

Imece France

Imece France

Podpora rozvoja zručností utečenkýň pri výrobe a údržbe batérií na solárny pohon.

Turecko prijíma tisíce ľudí, ktorí utekajú pred vojnami a diskrimináciou, ktorú zažili vo svojej rodnej krajine. Prevažná väčšina týchto tureckých utečencov sú ženy a deti a veľká časť z nich nemá žiadny príjem. Ženy, ktoré sú často slobodné, ovdovené alebo osamelé matky, žijú v mimoriadne neistých podmienkach. Bez ohľadu na životné prostredie, mestské alebo vidiecke, rodiny čelia mnohým problémom, ktoré vyplývajú z marginalizácie, pocitu neviditeľnosti a nedostatku kontaktov s miestnou tureckou komunitou, jazykových ťažkostí a odopierania ich práv. Združenie Imece pracuje s touto obzvlášť zraniteľnou verejnosťou tým, že im umožňuje zapojiť sa do programu s názvom "Solárny vek", ktorého cieľom je podporiť ich ekonomickú situáciu. Tento program, inšpirovaný projektom, ktorý od roku 2018 realizuje indická škola Barefoot College, ponúka účastníkom zručnosti v oblasti solárnej techniky. Cieľom projektu Solar Age je získať technické zručnosti súvisiace s konštrukciou a údržbou batérií poháňaných solárnou energiou. Projekt, ktorý začal v roku 2018 s komunitou sýrskych žien v regióne Izmir, bol prepracovaný tak, aby oslovil skupinu žien z etnických menšín, ktoré nie sú podporované hlavnými medzinárodnými organizáciami pôsobiacimi v Turecku. Predkladaný projekt sa tak zameriava na školenie žien žijúcich v multikultúrnej štvrti Basmane, kde sa sústreďuje najviac znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Národná federácia ekologického poľnohospodárstva (FNAB)

Národná federácia ekologického poľnohospodárstva (FNAB)

Podpora rozmanitosti v riadiacich orgánoch vďaka posilňovaniu riadiacich schopností poľnohospodárok.

V súčasnosti tvoria ženy približne 25 % manažérov fariem v ekologickom poľnohospodárstve. Napriek ich rastúcemu počtu majú ženy stále problém presadiť sa: sú nedostatočne zastúpené v riadiacich orgánoch, stále príliš často trpia rodovou deľbou práce v poľnohospodárskych podnikoch a nemajú prístup k odbornej príprave a nástrojom, potrebným na ich profesionálny rozvoj a rozvoj zručností. Národná federácia ekologického poľnohospodárstva vo Francúzsku (FNAB) pomáha podporovať prácu žien v ekologickom poľnohospodárstve a podniká kroky na posilnenie a skvalitnenie ich práce. Združenie v roku 2018 uskutočnilo štúdiu, ktorej výsledky poslúžili ako základ pre realizáciu projektu "Ženy a bio", ktorý sa začal v septembri toho istého roku. Zameraný bol práve na posilnenie postavenia žien v ekologickom poľnohospodárstve. Tento projekt od začiatku podporovala nadácia, ktorej grant bol použitý najmä na vypracovanie príručky na podporu väčšieho počtu žien v poľnohospodárstve a na realizáciu školení v oblasti rodovej rovnosti. Tieto školenia umožnili vytvoriť sieť tzv. ambasádoriek rovnosti, ktoré sa stali vplyvnými osobami a ktoré pravidelne komunikujú s poľnohospodárskou komunitou. Cieľom druhej fázy projektu, ktorá sa začala v roku 2020, bolo posilniť vplyv projektu a podporiť dynamiku, ktorú tento projekt vytvoril medzi členmi FNAB. Projekt tiež podporil vnútornú informovanosť a snahu o lepšie zastúpenie žien v riadiacich orgánoch združenia. Na základe úspechov projektu „Ženy a bio" chce FNAB prijať opatrenia na podporu rozmanitosti vo svojich riadiacich orgánoch tým, že bude pracovať na posilnení vodcovských zručností žien - farmárok.

Carton Plein

Carton Plein

Umožniť ženám bez domova znovu sa profesionálne začleniť prostredníctvom recyklácie kartónu.

V súčasnosti žije vo Francúzsku takmer 300 000 ľudí na ulici, z toho najmenej 3 600 v Paríži, v neistých a nebezpečných podmienkach (podľa najnovšej správy o stave bývania od nadácie Abbé Pierre). Títo ľudia, väčšinou nezamestnaní, trpia mnohými problémami (bývanie, zdravie, závislosti, príjem). Združenie Carton Plein vzniklo s cieľom pokúsiť sa pomôcť týmto veľmi ohrozeným osobám. Tvárou v tvár jednému faktu – vylučovaniu ľudí bez domova zo spoločnosti, a druhému faktu - množstvu kartónového odpadu v uliciach Paríža, je cieľom združenia umožniť sociálno-profesijnú integráciu a obnovu sociálnych väzieb ľudí žijúcich na ulici, a to prostredníctvom recyklácie kartónových krabíc. Na ulici sa objavuje čoraz viac žien čeliacich neistote a zraniteľnosti. Často sú prehliadané a stávakú sa obeťami násilia. Predkladaný projekt je pokračovaním aktivít Carton Plein k ďalšiemu začleneniu genderovej problematiky do svojich aktivít. Združenie chce posilniť podporu ženám, pre ktoré bude všetko prispôsobené pre ich potreby.

Projeter Sans Frontières

Projeter Sans Frontières

Posilnenie postavenia vidieckych žien prostredníctvom agroturistiky a ochrany životného prostredia.

V roku 2016 sa Kolumbia vymanila z viac ako 50 rokov trvajúceho ozbrojeného konfliktu, v dôsledku ktorého boli vysídlené milióny ľudí. Väčšina z nich utiekla z vidieckych oblastí a usadila sa vo veľkých mestách, kde sa však stretávajú s veľkými problémami pri integrácii. V súčasnosti žije takmer 42 % obyvateľstva pod hranicou chudoby a 15 % v extrémnej chudobe. Ceny potravín po pandémii prudko vzrástli a zvýšili riziko potravinovej neistoty. Ženy sú v takýchto podmienkach postihnuté ako prvé. Sú ďaleko od trhu práce, väčšinou sú odkázané na domáce práce a sú finančne závislé od svojho manžela. Združenie Projeter sans Frontières (PSF) pôsobí od roku 2012 v obci La Calera, ktorá je známa svojou biodiverzitou, a prispieva k opätovnému začleneniu zraniteľných skupín obyvateľstva na trh práce tým, že posilňuje ich agroekologické zručnosti a podporuje ich pri predaji košíkov s ovocím a zeleninou. Na základe svojich úspechov chce PSF urobiť ďalší krok a diverzifikovať zdroje príjmov žien z La Calery prostredníctvom agroturistiky a vytvorením tzv. "jedlých lesov", určených na vlastnú spotrebu a zároveň predaj produktov z lesov.

Mékong Enfants des Rizières

Mékong Enfants des Rizières

Školenie žien v technikách akvakultúry a chovu hmyzu s cieľom zaviesť kontrolovanú a pravidelnú produkciu ako zdroj dodatočného príjmu.

Laos je na 141. mieste zo 177 v rebríčku svetového indexu rozvoja a patrí medzi najmenej rozvinuté krajiny sveta. Rodové nerovnosti sú tu obzvlášť výrazné a pandémia ich ešte viac posilnila. Laoské ženy sú menej vzdelané, majú menej stabilných pracovných miest a sú platené horšie ako muži. Obyvatelia Laosu žijú prevažne v okolí rieky Mekong, ktorej bohaté vody predstavujú dôležitý zdroj potravín a príjmov. Intenzívne využívanie rieky však ohrozuje biodiverzitu a ovplyvňuje potravinovú bezpečnosť ľudí žijúcich v tejto oblasti. Tvárou v tvár týmto ťažkostiam požiadali obyvatelia dediny Dongkouay v provincii Vientiane, o pomoc združenie Mekong Enfants des Rizières. To v spolupráci so združením komunity dedinčanov Pa Namkong Loa Community Association (PNLCA) vytvorili projekt, ktorého cieľom je posilniť postavenie žien v dedine, a to posilnením ich technických a organizačných schopností v oblasti chovu rýb, pestovania ryže a entomológie (rozmnožovania hmyzu). Hlavnou technikou, na ktorú sa zamerali, je nadobudnutie praxe v chove rýb a zároveň pestovania ryže na jednom poli. poli.

Earth and Humanism

Earth and Humanism

Sprevádzať ženy pri rozvoji agroekologických zručností a pri zakladaní zeleninových záhrad.

Benin je prevažne vidiecka krajina, pre ktorú je charakteristické samozásobiteľské rodinné poľnohospodárstvo, ktoré je však veľmi závislé od počasia. Sever krajiny, kde sa sústreďuje väčšina poľnohospodárskych a lesných oblastí, sa vyznačuje Sahelským podnebím a zažíva silnú degradáciu prírodných zdrojov (voda, pôda, biodiverzita), ktorá je kombinovaným dôsledkom nevhodných poľnohospodárskych postupov a silného vysušovania krajiny. Oblasť je tiež postihnutá fenoménom odlesňovania, ktorý súvisí s neustálym zvyšovaním dopytu po palivovom dreve a výrobou dreveného uhlia. V tomto kontexte už agrokultúra nedokáže uživiť jednotlivé rodiny. Ženy, ktoré sú vo všeobecnosti menej vzdelané ako muži, majú horší prístup k zdrojom všetkého druhu a predovšetkým sú zodpovedné za poľnohospodárske činnosti v rodinách, sú vďaka tomu obzvlášť zraniteľné. Združenie Terre & Humanisme (TH) zasahuje práve s cieľom podporiť ochranu biodiverzity a posilniť potravinovú nezávislosť žien. V spolupráci s miestnym združením ORAD (Vidiecka organizácia pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo) iniciovalo združenie TH projekt odbornej prípravy v oblasti agroekológie s 50 ženami (prvá skupina 10 žien, ďalšie 2 skupiny po 20) pochádzajúcimi z 10 dedín zo severozápadu krajiny. Združenie ich podporovalo pri zakladaní zeleninových záhrad a školilo ich vo výrobe vylepšených varičov, ktoré spotrebujú menej dreva. Po úspechu tejto jednoročnej pilotnej fázy chce združenie projekt obnoviť a zvýšiť kvalifikáciu ORAD, aby sa zabezpečila jeho dlhodobá udržateľnosť.

Predtým podporené projekty v rámci programu "Ženy a životné prostredie"

Podporené projekty od marca do augusta 2022

Agrisud International

Agrisud International

Podpora rozvoja udržateľných a inkluzívnych poľnohospodárskych odvetví vykonávaných ženami z etnických menšín v Hoang Lien

 • 44 žien z etnických menšín v národnom parku Hoang Lien bolo podporených v rozvoji udržateľných a inkluzívnych poľnohospodárskych sektorov.
 • 55 žien z etnických menšín bolo zapísaných do kurzov gramotnosti dospelých
 • Svedectvo pani May, členky skupiny chovateľov hydiny v obci Nam Toong, ktorá pochádza z menšiny Dzao:

" Volám sa Phan Ta May. Narodila som sa v roku 1997 a žijem v dedine Nam Toong v obci Ban Ho. V súčasnosti som vedúcou skupiny chovateľov kurčiat v Nam Toong. Pred príchodom projektu som chovala kurčatá na divoko, v malom rozsahu, a trvalo dlho, kým sa vykŕmili a mohla som ich predať. S projektom nastala dvojnásobná zmena! Človek môže napríklad pracovať v skupine, naučiť sa miešať krmivo pre kurčatá, aby rýchlejšie rástli, naučiť sa čistiť kurník a zároveň používať preventívne lieky pre zdravie kurčiat. "

BlueEnergy

BlueEnergy

Školenie zraniteľných, starších a/alebo zdravotne postihnutých žien v oblasti agroekologických postupov s cieľom zlepšiť ich potravinové a výživové zabezpečenie.

 • 49 zraniteľných, starších a/alebo zdravotne postihnutých žien vyškolených v agroekologických postupoch s cieľom zlepšiť ich potravinové a výživové zabezpečenie
 • Vďaka pokročilému školeniu v oblasti agroekológie a technickej podpore študentov a technikov BlueEnergy si školené ženy vybudovali rodinné záhrady. Zlepšili tak svoje stravovanie a zdravie a získali samostatnosť, aby sa o svoje skúsenosti mohli podeliť s ostatnými, s inými rodinami, pričom ich záhrady slúžia ako vzory.
 • Svedectvo: Helen Méndez Espinoza, pochádzajúcej z kopca Kukra na južnom karibskom pobreží Nikaraguy. Je študentkou tretieho ročníka agrolesníckeho inžinierstva na univerzite URACCAN a kandidátkou na získanie certifikátu učiteľa biointenzívnej metódy (základná úroveň) v rámci programu PROCERMABI (Certifikačný program pre učiteľov biointenzívnej metódy) spoločnosti BlueEnergy:

" Cítim sa dobre pri realizácii biointenzívnej metódy, ktorú som zdieľala s modelovými rodinami, najmä so zdravotne postihnutými a staršími ľuďmi, aby som ich podporila pri rozvoji ich biointenzívnych záhrad. Chodili sme do ich domovov, aby sme ich sprevádzali pri vytváraní a monitorovaní ich biointenzívnych záhrad, aby sme sa ich pýtali, čo ich najviac zaujalo, či to zlepšilo ich stravovanie, ako to prispelo k ich zdraviu, čo si o tom myslia.
Ľudia, ktorých sme sledovali, nám povedali, že optimalizovali svoj priestor a zlepšili svoje zdravie. "

Empow'her

Empow'her

Sprevádzať ženy pri rozvoji udržateľného poľnohospodárstva tým, že im dávame príležitosť byť aktérmi ich vlastného hospodárskeho rozvoja a pozitívne prispievať k opatreniam na boj proti klimatickým zmenám.

 • 1 925 žien pri rozvoji projektov udržateľného poľnohospodárstva a pozitívneho prispievania k opatreniam na boj proti zmene klímy
 • bolo poskytnutých 960 školení v oblasti agroekológie
 • bolo rozdaných 860 kusov poľnohospodárskeho vybavenia
 • Svedectvo: Roumanatou Moustapha, za skupinu TAIMA KEKE NIYA Tahoua (Tunfafi):

"Sme veľmi radi, že sme dostali túto podporu v oblasti poľnohospodárskeho vybavenia spolu so súpravou na umývanie rúk, ktorá k nám prišla v správny čas od Empow'her Niger " Halima Mai Dabo, velvyslanec Tahoua "Ďakujeme spoločnosti PERENIA za to, že nám ukázala, ako pripraviť organické pesticídy z našich miestnych produktov. Budeme pracovať na tom, aby bolo všetko udržateľné."

Habitat-Cité

Habitat-Cité

Zlepšenie životných podmienok žien prostredníctvom ich vzdelávania v stavebných odboroch na školách a zvyšovanie ich povedomia o poľnohospodárstve, ktoré rešpektuje životné prostredie, vytváraním jedlých lesov.

 • 16 žien vyškolených v stavebníctve na školách a zvyšovanie ich povedomia o poľnohospodárstve šetrnom k životnému prostrediu vytvorením 2 jedlých lesov.
 • 50 dievčat a tínedžerov podporených v ich schopnosti konať a oboznámených s problematikou rovnosti medzi ženami a mužmi.

Ženy Afriky

Ženy Afriky

Obnoviť a zachovať biodiverzitu botanickej záhrady v Camayenne a zároveň vyškoliť a vytvoriť pracovné miesta pre ženy.

 • 43 žien našlo prácu pri obnove a zachovaní biodiverzity botanickej záhrady v Camayenne
 • ženy vysadili v botanickej záhrade 1 000 stromov

Pik Pik Environnement

Mobilizácia a vzdelávanie matiek v Ile-Saint-Denis v oblasti odpadového hospodárstva, aby šírili osvedčené postupy medzi svojimi rovesníkmi. 9 matiek z Ile-Saint-Denis je informovaných o nakladaní s odpadmi, aby mohli šíriť osvedčené postupy medzi svojimi rovesníkmi. Rozdali 400 dokumentov na zvýšenie povedomia o ekologických postupoch vo svojom okolí.

 • Eko-občiansky pas vrátil jeho príjemcom silu konať: vďaka podpore účastníkov niekoľkých workshopov si títo uvedomili, aké opatrenia môžu mať aj vo svojich rodinách (zodpovedná spotreba v každodennom živote) a vo svojom okolí (so zlepšením životného prostredia).
 • "Preberané témy boli zaujímavé a diskutovalo sa o nich v priateľskej atmosfére pri káve. Témy boli rôznorodé a je dobré, že diskusia je otvorená pre každého " - Léa Bourlier Chartier, účastníčka a vedúca obchodu s veľkoobjemovými potravinami Ilôt Gramme v Île-Saint-Denis