0800 400 414
Pondelok - piatok (8:00 - 17:00) info@rajapack.sk
Nákup vo veľkom?
Cenová ponuka ZADARMO
4,8/5
Hodnotenie zákazníkov
0
Pokračovať v nákupe

Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (VOP) SPOLOČNOSTI RAJAPACK S.R.O.

1 – ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) boli vypracované na základe zákona 40/1964 Zb., Občiansky zákonník; zákona 102/2014 Z.z, Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho; zákona 250/2007 Z.z., Zákon o ochrane spotrebiteľa a ďalších právnych predpisov.

1.2 Tieto VOP upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy, kde na jednej strane je Predávajúci a na druhej strane Kupujúci, ktorým sa rozumie buď: (i) spotrebiteľ v zmysle príslušných právnych predpisov, (ii) podnikateľ alebo orgán štátnej správy alebo orgán samosprávy (ďalej len spoločne „Kupujúci“). Kúpna zmluva sa uzatvára na základe objednávky Kupujúceho a jej akceptácie Predávajúcim a tiež prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho (ďalej len „Kúpna zmluva“). Internetový obchod Predávajúceho je prevádzkovaný na jeho webovej stránke wwww.rajapack.sk a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.3 Predávajúcim sa rozumie obchodná spoločnosť RAJAPACK s.r.o., so sídlom Landererova 12, Bratislava 811 09, IČO: 50 398 385, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 112418/B (ďalej len „Predávajúci“). Kupujúci a Predávajúci sú ďalej označovaní spoločne ako „Zmluvné strany“.

1.4 Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní Kúpnej zmluvy v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len „Spotrebiteľ“).

1.5 Podnikateľom sa rozumie subjekt, ktorý vykonáva samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť sústavnú činnosť za účelom dosiahnutia zisku. Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba ktorá podniká na základe živnostenského alebo iného oprávnenia podľa osobitných predpisov alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Pre účely týchto VOP sa za Podnikateľa považuje taká osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy s Predávajúcim koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Predpokladá sa, že ak zmluvný partner v objednávke uvedie svoje IČO, resp. DIČ, koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti a platia pre neho ustanovenia týchto VOP vzťahujúce sa na podnikateľov. Za Podnikateľa sa na účely týchto VOP považujú aj štátne orgány, subjekty verejnej správy a subjekty samosprávy (ďalej len „Podnikateľ“).

1.6 Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa pred uzatvorením Kúpnej zmluvy oboznámil s týmito VOP a že s nimi výslovne súhlasí a v znení platnom a účinnom v okamžiku odoslania objednávky. Okrem toho je Predávajúci oprávnený požiadať Kupujúceho o výslovný súhlas s VOP a podmieniť udelením súhlasu uzatvorenie Kúpnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci je oprávnený tieto VOP meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu predchádzajúceho znenia VOP.

1.7 Kúpnej zmluve je možné dojednať ustanovenia odchylné od VOP. Odchylné ustanovenia v Kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanovením VOP. Ustanovenia VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy, ktorá je uzatváraná v slovenskom jazyku.

1.8 Oznámenia Predávajúceho pred uzatvorením Kúpnej zmluvy , týkajúce sa Kupujúceho ako Spotrebiteľa. Kontaktné informácie, identifikácia Predávajúceho:

 • RAJAPACK s. r. o.

So sídlom:

 • Landererova 12, Bratislava 811 09,
 • Slovenská republika,
 • IČO 50 398 385,
 • Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 112418/B, oddiel Sro
 • DIČ.: 2120314768, IČ DPH: SK2120314768
 • Telefónne číslo Predávajúceho: 0800 400 414
 • E-mailová adresa Predávajúceho: info@rajapack.sk

Kontakt pre spotrebiteľa pre účely reklamácie tovaru, podania sťažnosti alebo iného podnetu:

Týmto Predávajúci oznamuje že:

 • Označenie tovaru a služieb ponúkaných Predávajúcim v internetovom obchode a popis ich hlavných vlastností je k dispozícií na stránke internetového obchodu Predávajúceho, pričom bližší popis hlavných vlastností tovaru alebo charakter služby sa zobrazí po otvorení („rozkliknutí“) príslušného okna predmetného tovaru alebo služby.
 • Ceny tovarov a služieb, ponúkané Predávajúcim v internetovom obchode sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a vrátane všetkých ostatných daní.
  Ak v jednotlivom prípade výslovne nie je uvedené inak, tak platí, že jednotlivé ceny nezahŕňajú náklady na dodanie, dopravu, poštovné a iné náklady alebo poplatky (napríklad poplatky spojené s bezhotovostnou platbou a pod.). Cena na dopravu, alebo poštovné sa počíta podľa spôsobu dodania. Poplatky za platbu závisia od zvoleného spôsobu platby. Náklady na dopravu, poplatky za platbu a iné náklady a poplatky sa zobrazia v procese objednávky tovaru prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho. Pri využití prostriedkov diaľkovej komunikácie (napríklad pripojenie k internetu, telefónne poplatky) platia tarify, cenníky a podmienky príslušných poskytovateľov týchto služieb, ktorých služby Kupujúci využíva a tieto náklady sú nákladmi Kupujúceho a znáša ich Kupujúci. Predávajúci neúčtuje žiadne dodatočné náklady za využitie internetového obchodu Predávajúceho zo strany Kupujúceho na účel nákupu tovaru a služieb.
 • Ako zmluvne dohodnutá cena platí cena v okamihu odoslania objednávky Kupujúcim,
 • Kupujúci má možnosť uhradiť cenu za tovary a služby objednané v internetovom obchode Predávajúceho nasledujúcimi spôsobmi (platobné metódy):
  (i) platba v hotovosti pri osobnom odbere tovaru;
  (ii) platba platobnou kartou pri osobnom odbere tovaru alebo pri doručení tovaru;
  (iii) platba bankovým prevodom;
  (iv) platba prostredníctvom služby PayPal.
  Konkrétne podmienky použitia vyššie uvedených platobných metód sú podrobnejšie opísané na adrese
  https://www.rajapack.sk/sluzby/platba_cms_000013.html

 • Kupujúci, má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou na nápravu (zaslanú na adresu sídla alebo e-mailovú adresu Predávajúceho uvedenú v týchto VOP ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci inak porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení (ďalej len „zákon o alternatívnom riešení sporov“) a pokúsiť sa o dosiahnutie dohody o vyriešení sporu zákonom stanoveným postupom. Bližšie informácie viď ustanovenia bodu 8 týchto VOP.
 • Informácia o odstúpení od Kúpnej zmluvy:
  Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom, je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Kúpnej zmluvy, a to v lehote 14 dní od prevzatia tovaru v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru alebo uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby (ďalej len „lehota na odstúpenie od zmluvy“).
  Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
  i) tovary objednané Kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
  ii) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
  iii) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
  Kupujúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
  Kupujúci nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je:
  i) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  ii) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  iii) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  iv) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze
  v) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  vi) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  vii) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
  viii) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
  ix) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  x) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
  xi) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
  xii) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
  Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy u Predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom (ďalej len „Oznámenie o odstúpení od zmluvy“), ktoré je nutné doručiť na adresu Predávajúceho uvedenú v týchto VOP (Kontaktné informácie, identifikácia Predávajúceho).
  xiv) Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
 • V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu v predajni Predávajúceho alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru, lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

  Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy znáša Kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru.

  Kupujúci je povinný tovar zaslať späť alebo vrátiť vcelku, t. j. vrátane akéhokoľvek dodaného príslušenstva, akejkoľvek dokumentácie, čistý, nepoškodený a podľa možnosti vrátane pôvodného balenia, v stave a v hodnote, v ktorej ho prevzal.

  V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy zodpovedá Kupujúci Predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

  Pokiaľ Kupujúci uzavrel s Predávajúcim zmluvu o poskytovaní služieb, začne Predávajúci s plnením zmluvy počas lehoty na odstúpenie od zmluvy len na výslovnú písomnú žiadosť (s výslovnými súhlasom) Kupujúceho. V prípade ak Kupujúci udelí súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca Kupujúci po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy. Ak Kupujúci odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas so začatím ich poskytovania počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v zmluve. Ak je celková cena dohodnutá v zmluve nadhodnotená, cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta na základe trhovej ceny poskytnutého plnenia.

  Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

  Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu platby rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

  Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

  V prípade ak je spolu s Tovarom poskytnutý Kupujúcemu zo strany Predávajúceho darček, je darovacia zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že v prípade ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy, stráca darovacia zmluva platnosť a Kupujúci je povinný dar Predávajúcemu vrátiť.

2 – UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1 Podmienkou uskutočnenia objednávky cez E-shop je povinná registrácia Kupujúceho. Kupujúci pri registrácii uvedie údaje podľa bodu 3.6 týchto VOP. Kupujúci pri registrácii zaškrtnutím príslušného políčka potvrdí oboznámenie sa s týmito VOP. Registrovať sa môžu len právnické osoby spôsobilé na právne úkony alebo fyzické osoby plnoleté a spôsobilé na právne úkony. Na základe registrácie Kupujúceho na internetovej stránke Predávajúceho, môže Kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže Kupujúci vykonávať objednávky tovaru (ďalej len „Užívateľský účet“).

2.2 Pri registrácii na internetovej stránke je pri objednaní Tovaru Kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v Užívateľskom účte je Kupujúci povinný pri akejkoľvek zmene aktualizovať. Údaje uvedené Kupujúcim v Užívateľskom účte a pri objednaní tovaru sú Predávajúcim považované za správne.

2.3 Prístup k Užívateľskému účtu je zabezpečený menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných k prístupu do jeho Užívateľského účtu.

2.4 Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie Užívateľského účtu tretím osobám.

2.5 Kupujúci berie na vedomie, že Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite a najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softwarového vybavenia Predávajúceho, poprípade nutnú údržbu hardvérového a softwarového vybavenia tretích osôb.

3 – UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1> Kupujúci môže tovar objednať nasledujúcimi spôsobmi:

 • prostredníctvom internetového obchodu (e-shop)
 • elektronicky (e-mailom) na adrese: info@rajapack.sk
 • telefonicky na tel. linke: 0800 400 414

3.2 Kúpna zmluva vznikne odoslaním objednávky Kupujúcim a jej prijatím zo strany Predávajúceho.

3.3 Všetka prezentácia tovaru umiestneného na webovom rozhraní obchodu, ako aj informácie ústne, telefonické, či informácie získané prostredníctvom reklamných letákov, tlače, elektronickej pošty alebo internetu sú informatívneho charakteru a Predávajúci nie je povinný uzatvoriť Kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť celej ponuky tovaru. Informácie o aktuálne dostupnosti tovaru budú poskytnuté na telefonickej linke 0800 400 414.

3.4 Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Predávajúci a Kupujúci nie sú obmedzení uzatvoriť Kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.5 Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru na webovom rozhraní platí len v prípade ak je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.6 Pre objednanie tovaru prostredníctvom internetového obchodu je nutná registrácia Kupujúceho. Kupujúci pri registrácii vyplní registračný formulár, do ktorého uvedie najmä:

 • meno a priezvisko pri fyzickej osobe, alebo názov pri právnickej osobe, IČO (ak bolo pridelené), sídlo alebo bydlisko, telefón a email, kontakt a email pre zaslanie faktúry ak je odlišný
 • heslo, ktorým sa bude v internetovom obchode prihlasovať

Výpočet požadovaných údajov podľa predchádzajúcej vety tohto odseku je iba príkladný a Predávajúci môže požadované obligatórne údaje jednostranne meniť.

3.7 Kupujúci je povinný pri objednaní tovaru prostredníctvom internetového obchodu vyplniť objednávkový formulár na webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

 • objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ Kupující do elektronického nákupného košíku webového rozhrania obchodu),
 • spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
 • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru

(ďalej spoločne len ako „Objednávka“).

3.8 Pred odoslaním Objednávky prostredníctvom internetového obchodu Kupujúcim Predávajúcemu je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky Kupujúci vložil a to i s ohľadom na možnosť Kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávku odošle Kupujúci Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „objednať“. Údaje uvedené v objednávke sú Predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní Objednávky toto obdržanie Objednávky Kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou a o na adresu elektronickej pošty Kupujúceho uvedenej v užívateľskom účte alebo v objednávke (ďalej len „elektronická adresa Kupujúceho“) alebo telefonicky. Potvrdenie doručenia Objednávky, je len potvrdením o tom, že Predávajúcemu bola Objednávka doručená, pričom toto potvrdenie ešte nie je prijatím Objednávky zo strany Predávajúceho a doručením tohoto potvrdenia Kúpna zmluva teda ešte nie je uzatvorená.

3.9 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru Objednávky (množstvo, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie Objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

3.10 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkom na diaľku pri uzatváraní Kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonický hovor) znáša Kupujúci, informácie ohľadne tejto problematiky týkajúce sa Spotrebiteľa sú uvedené v bode 1.8 .

3.11 Ak si Kupujúci objednáva tovar z tlačeného katalógu, je povinný vykonať Objednávku vybraného tovaru prostredníctvom emailu alebo telefonicky .

3.12 Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká odoslaním Objednávky Kupujúcim prostredníctvom elektronického obchodu, elektronickou poštou, písomne alebo telefonicky a jej prijatím zo strany Predávajúceho nasledovne: Predávajúci potvrdí súhlas s Objednávkou Kupujúceho na adresu elektronickej pošty Kupujúceho alebo ústne (v prípade telefonickej objednávky ).

4 - CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Ceny tovaru sú uvedené v EUR.

4.2 Cena tovaru uvedená v aktuálnom tlačenom katalógu, ktorý slúži pre Podnikateľov je uvedená bez DPH a nie sú v nej zahrnuté žiadne ďalšie dane, poplatky a náklady spojené s dodaním tovaru. Prezentácie tovaru vrátane cien tovaru uvedená v aktuálnom tlačenom katalógu sú informatívneho charakteru a nejedná sa o návrh Predávajúceho na uzatvorenie Kúpnej zmluvy. Pre uzatvorenie Kúpnej zmluvy je nutné, aby Kupujúci odoslal Objednávku a aby došlo k prijatiu Objednávky Predávajúcim.

4.3 Cena tovaru uvedená v košíku v internetovom obchode slúži primárne pre Spotrebiteľov pričom cena je uvedená vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní.

4.4 Osobitné ustanovenie pre Kupujúceho ako Podnikateľa ohľadne výšky Ceny: V prípade rozporu cien v aktuálnom tlačenom katalógu a v internetovom obchode Predávajúceho platí kúpna cena tovaru uvedená v internetovom obchode Predávajúceho na adrese www.rajapack.sk.

4.5 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa Kúpnej zmluvy môže Kupujúci uhradiť Predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:

 • bezhotovostne prostredníctvom platobného PayPal, ktorý je implementovaný na webovom rozhraní;
 • bezhotovostne platobnou kartou;
 • faktúrou

Kupujúci – Podnikateľ tiež bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho IBAN:
SK8711110000001375557002 (ďalej len „účet Predávajúceho“) na základe vystavené faktúry

4.6 V prípade bezhotovostnej platby je Kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený v okamihu pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.7 Prípadné zľavy tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.8 Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadne platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Faktúru vystavuje Predávajúci Kupujúcemu, ktorý je Podnikateľ spravidla pred úhradou ceny tovaru a Spotrebiteľovi ju Predávajúci zašle po zaplatení ceny tovaru v elektronickej podobe na elektronickú adresu Kupujúceho.

4.9 Platobné podmienky pre Kupujúceho ako Podnikateľa: Pri tovare objednanom Podnikateľom je cena tovaru splatná na základe faktúry v lehote 30 dní od jej vystavenia, pričom faktúra je zaslaná na elektronickú adresu uvedenú podnikateľom v objednávke. Predávajúci je oprávnený požadovať platbu pred dodaním tovaru vopred na základe zálohovej faktúry. V tomto prípade vystaví predávajúci Podnikateľovi zálohovú faktúru k uhradeniu zálohy, ktorá môže byť nižšia alebo rovná kúpnej cene. Doba splatnosti zálohovej faktúry je 5 dni odo dňa doručenia na elektronickú adresu Podnikateľa. Po uskutočnení zdaniteľného plnenia je Podnikateľovi zaslaný riadny daňový doklad k prijatej platbe. V prípade omeškania s úhradou kúpnej ceny je zálohová faktúra stornovaná a Objednávka zrušená. Predávajúci je ďalej oprávnený pozastaviť dodanie nezaplateného tovaru, resp. požadovať od Kupujúceho Podnikateľa úhradu kúpnej ceny vopred aj v prípade, že je Kupujúci v omeškaní s úhradou splatných faktúr a/alebo pokiaľ má Predávajúci dôvodné pochybnosti o solventnosti Podnikateľa. Pri objednaní tovaru prostredníctvom internetového obchodu je cena tovaru splatná pri objednaní tovaru a pred jeho dodaním.

4.10 Platobné podmienky pre Kupujúceho ako spotrebiteľa :
Cena tovaru je splatná vopred do 5 dní od uzatvorenia Kúpnej zmluvy. Všetky ceny sú uvedené v eurách (EUR) a sú uvedené vrátane DPH. Platba môže byť realizovaná platobnou kartou, bežným či rýchlym prevodom, alebo prostredníctvom PayPal, ak je pre aktuálnu objednávku príslušná platobná metóda k dispozícii. Ak si zákazník zvolil spôsob platby vopred prevodom na účet, lehota splatnosti kúpnej ceny je 14 kalendárnych dní od potvrdenia prijatia objednávky, po márnom uplynutí tejto lehoty je Objednávka automaticky stornovaná z dôvodu nezaplatenia kúpnej ceny.
Tovar bude dodaný až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Kupujúci zaplatením ceny tovaru súhlasí so zasielaním faktúr Predávajúcim elektronicky. Faktúra bude odoslaná až s expedíciou poslednej zásielky.

5 – Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

5.1 Odstúpenie od Zmluvy v prípade Spotrebiteľa: Režim odstúpenia od zmluvy týkajúci sa Spotrebiteľa je upravený vyššie v bode 1.8.

5.2.1 Na odstúpenie od Kúpnej zmluvy v prípade Kupujúceho ako Podnikateľa sa použijú ustanovenia §344 a nasl. Obchodného zákonníka. Každá zo Zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade ak druhá Zmluvná strana poruší Kúpnu zmluvu podstatným spôsobom. Každá zo Zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade ak druhá Zmluvná strana poruší Kúpnu zmluvu nepodstatným spôsobom, ale následky porušenia neodstráni v primeranej lehote napriek výzve druhej Zmluvnej strany.

5.2.2 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj bez stanovenia dodatočnej lehoty, ak je voči Kupujúcemu vedené exekučné konanie alebo je podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Kupujúceho. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade ak sa stalo plnenie z Kúpnej zmluvy čiastočne alebo úplne nemožné, alebo ak v dôsledku zmeny okolností ekonomickej, právnej alebo technickej povahy by náklady Predávajúceho na plnenie Zmluvy by prekročili 120% Ceny. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj vtedy, ak by bolo omeškanie alebo porušenie Kúpnej zmluvy resp. nesplnenie Kúpnej zmluvy zo strany ktorejkoľvek zo Zmluvných strán spôsobené Vyššou mocou a trvalo by dlhšie ako 5 dní. Predávajúci je podľa vlastného uváženia oprávnený odstúpiť od čiastočného plnenia alebo od celej Kúpnej zmluvy.

5.2.3 V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluvy od počiatku ruší. Tovar musí byť Kupujúcim Predávajúcemu vrátený do 14 dní odo dňa doručenia prejavu odstúpenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

5.2.4 V prípade odstúpenia od Zmluvy Predávajúci vráti peňažné prostriedky prijaté od Kupujúceho do 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy a to rovnakým spôsobom akým ich od Kupujúceho prijal, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú na inom spôsobe vrátenia. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť Kupujúcemu plnenia už pri vrátení Tovaru. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby pred tým, ako mu je Tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie Tovaru späť Predávajúcemu.

5.2.5 Kupujúci je pri odstúpení od Zmluvy oprávnený započítať čiastky, ktoré majú byť vrátené Predávajúcemu na iné plnenia, na ktoré je Predávajúci voči Kupujúcemu povinný.

5.2.6 V prípade ak je spolu s Tovarom poskytnutý Kupujúcemu zo strany Predávajúceho darček, je darovacia zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že v prípade ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy, stráca darovacia zmluva platnosť a Kupujúci je povinný dar Predávajúcemu vrátiť.

6 – DOPRAVA A DODANIE TOVARU

A) Doprava a dodanie Tovaru – všeobecné ustanovenia
Predávajúci splní svoju povinnosť dodať tovar Kupujúcemu tak, že mu umožní disponovať s tovarom na mieste dodania.
Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:

i) zasielanie prepravnou službou alebo poštou
Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a dojazdovej možnosti. Všetky ponúknuté spôsoby dopravy, ich aktuálne podmienky a ceny sú na stránkach www.rajapack.sk.
Dodanie tovaru sa uskutoční na dodacej adrese v Slovenskej republike, ktoré je dohodnuté v Kúpnej zmluve („Miesto dodania“). Miesto dodania a spôsob dopravy sú dohodnuté v Kúpnej zmluve.

B) Doprava a dodanie Tovaru –ustanovenia platné pre Kupujúceho ako Spotrebiteľa
Predávajúci tovar Kupujúcemu odovzdá v okamihu, keď prepravca odovzdá tovar Kupujúcemu na mieste dodania (ďalej len „Okamih dodania Spotrebiteľovi“). Nebezpečenstvo škody, náhodnej skazy a náhodného zhoršenia kvality predaného tovaru prechádza na Kupujúceho Okamihom dodania Spotrebiteľovi.

C) Doprava a dodanie Tovaru –ustanovenia platné pre Kupujúceho ako Podnikateľa
Ak Kupujúci tovar odovzdá na prepravu uskutoční sa dodanie tovaru Kupujúcemu, ktorý je podnikateľom, odovzdaním tovaru prvému dopravcovi na prepravu tovaru (ďalej len „Okamih dodania Podnikateľovi“).
Nebezpečenstvo škody a náhodného zhoršenia kvality predaného tovaru prechádza v prípade Kupujúceho, ktorý je Podnikateľom Okamihom dodania Podnikateľovi.

6.2 Doba dodania Tovaru

V prípade ak je spôsob dopravy zvolený na základe zvláštneho požiadavku Kupujúceho, znáša Kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto druhom dopravy.

Ak je Predávajúci podľa Kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené Kupujúcim v Objednávke, je Kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

V prípade ak je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v Objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bez odkladu oznámiť prepravcovi. V prípade ak sa zistí porušenie obalu, ktoré nasvedčuje o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí Kupujúci zásielku od prepravcu prevziať a zaväzuje sa Predávajúceho bez odkladu informovať o dôvodoch prečo tovar neprevzal. V takom prípade tiež Kupujúci spíše s prepravcom alebo príslušným výdajným miestom protokol o poškodení zásielky. Týmto nie sú dotknuté práva Kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru a ďalšie práva Kupujúceho vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Ďalšie práva a povinnosti Zmluvných strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky Predávajúceho, ak sú Predávajúcim vydané.

6.4 Pri kúpe tovaru v hodnote nad 50,- EUR bez DPH novým zákazníkom nie je tomuto Kupujúcemu účtované balné a dopravné podľa aktuálneho cenníka a náklady na dodanie tovaru. U existujúcich zákazníkov nie je účtované balné a dopravné za predpokladu nákupu tovaru v hodnote nad 200,- EUR bez DPH.

7 – PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

7.1 práva z vadného plnenia – ustanovenia pre Spotrebiteľov

7.1.1. Vady tovaru

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti za vady sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi platnými pre Spotrebiteľov a to najmä ustanoveniami §612 a nasl. Občianskeho zákonníka, zák. č. 40/1964 Zb., §18 Zákona o ochrane spotrebiteľa, zák. č. 250/2007 Z.z.

Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

Kupujúci je povinný vec pri jej prevzatí skontrolovať a pri používaní veci dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel aj podmienky stanovené pre používanie veci v záručnom liste alebo návode na používanie, je povinný tiež užívať a ošetrovať vec v súlade s jej prirodzenou životnosťou.

7.1.2. Záručná doba

Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

Ak ide o použitú vec, Kupujúci a Predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci. Na žiadosť Kupujúceho je Predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe. Vyhlásením v záručnom liste vydanom Kupujúcemu alebo v reklame môže Predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v tomto zákone. V záručnom liste určí Predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.

Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci Kupujúcim.

7.1.3. Práva a povinnosti z vád

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.

Predávajúci nezodpovedá za vady:

 • ktoré vznikli nesprávnym užívaním, skladovaním, neoprávneným a neodborným zásahom ošetrovaním, údržbou, zásahom Kupujúceho alebo mechanickým poškodením,
 • o ktorých Kupujúci pri prevzatí veci vedel, resp. bol na ne vyslovene upozornený,
 • pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny veci,
 • ktoré sú spôsobené bežným opotrebením veci spôsobeného jej bežným používaním, v dôsledku prirodzených zmien materiálu,
 • ktoré vyplývajú z povahy výrobku, ktorých životnosť (funkcia) je obmedzená na kratší čas použitia (napr. batérie),
 • pri použitých veciach za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením,
 • ak prišlo k porušeniu ochrannej plomby na veci,
 • ktoré vznikli v dôsledku vyššej moci (prírodné javy, záplavy, krupobitie a pod.).

7.1.4. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru môže Kupujúci uplatniť na info@rajapack.sk

7.2 práva z vadného plnenia – ustanovenia pre Podnikateľov.

7.2.1 Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti za vady sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi a to najmä ustanoveniam platnými pre Podnikateľov a to najmä Obchodným zákonníkom. Dodávateľ je povinný dodať Tovar v množstve a v akosti ako určuje Zmluva. Za vady Tovaru sa považujú také vady, kedy Tovar nezodpovedá množstvu, akosti alebo vyhotoveniu, ktoré je dohodnuté v Zmluve.

7.2.2. Kupujúci je povinný Tovar dôkladne skontrolovať s odbornou starostlivosťou pri preberaní Tovaru v Mieste dodania s cieľom skontrolovať najmä množstvo a kvalitu Tovaru a zistiť akékoľvek prípadné Vady Tovaru (ďalej len „Kontrola Tovaru“). Kupujúci je povinný bezodkladne, to znamená v deň Kontroly Tovaru písomne informovať Predávajúceho o všetkých nedostatkoch ohľadne množstva a kvality a najmä o prípadných vadách Tovaru, ktoré zistil pri Kontrole Tovaru. V prípade ak Kupujúci neinformuje Predávajúceho bezodkladne a písomne o tých Vadách Tovaru, ktoré zistil, alebo s vynaložením odbornej starostlivosti mohol zistiť pri Kontrole Tovaru, tak Kupujúci v súvislosti s týmito vadami nemá práva z Vád Tovaru a za také Vady Tovaru Predávajúci nezodpovedá, pričom všetky Vady Tovaru, ktoré bolo možné zistiť s vynaložením odbornej starostlivosti až neskôr ako pri prevzatí tovaru môžu byť u Predávajúceho uplatnené Kupujúcim bez zbytočného odkladu po tom čo ich Kupujúci zistil alebo s vynaložením odbornej starostlivosti mohol zistiť, najneskôr však v lehote do troch mesiacov odo dňa dodania. Predávajúci neposkytuje žiadnu záruku ani záručnú dobu za akosť, ak nie je v Zmluve výslovne dohodnuté inak.

7.2.3 V prípade ak má Tovar také Vecné vady Tovaru, ktoré podstatným spôsobom bránia jeho riadnemu užívaniu v súlade so Zmluvou jedná sa o Podstatné Vady Tovaru (ďalej len „PVT“). Vecné Vady Tovaru, ktoré nie sú PVT sa považujú za Nepodstatné Vady Tovaru (ďalej len „NVT“).

7.2.4 V prípade uplatnenia PVT Kupujúcim rozhoduje o spôsobe ich odstránenia výlučne Predávajúci a Predávajúci je vo vzťahu k PVT oprávnený rozhodnúť o nasledovnom postupe: (i) či Tovar bude vymenený za rovnaký iný Tovar alebo (ii) či Tovar bude opravený a to najmä opravou Tovaru alebo jeho časti alebo výmenou súčiastok a častí Tovaru a pod. Predávajúci môže o spôsobe odstránenia PVT vád rozhodnúť v lehote do 14 dní odo dňa kedy Kupujúci vady u Predávajúceho uplatnil.

7.2.5 V prípade uplatnenia NVT Kupujúcim rozhoduje o spôsobe ich odstránenia výlučne Predávajúci a Predávajúci je vo vzťahu k NVT oprávnený rozhodnúť o nasledovnom postupe: (i) či Tovar bude vymenený za rovnaký iný Tovar alebo (ii) či Tovar bude opravený a to najmä opravou Tovaru alebo jeho časti alebo výmenou súčiastok a častí Tovaru a pod. (iii) že Kupujúcemu bude poskytnutá primeraná zľava z Ceny bez odstránenia NVT. V prípade poskytnutia zľavy z Ceny Kupujúci nemá iné nároky z Vecných Vád Tovaru.

7.2.6 Predávajúci je oprávnený sa rozhodnúť, či opravu Tovaru vykoná na mieste, v ktorom sa Tovar nachádza, alebo či Tovar prevezie na účely opravy na iné miesto. V prípade výmeny akýchkoľvek súčiastok a častí Tovaru, sa tie časti a súčiastky, ktoré boli z Tovaru odstránené a nahradené inými stávajú majetkom Predávajúceho okamihom ich vymontovania alebo odstránenia z Tovaru.

7.2.7 Predávajúci má právo vykonať výmenu Tovaru a/alebo opravu Tovaru v na to primeranej lehote, ktorá činí ale najmenej 30 dní (ďalej len „Doba výmeny alebo opravy“). Kupujúcemu nevznikajú v súvislosti s uplatnením Vecných Vád Tovaru žiadne iné nároky, najmä žiadne nároky na náhradu škody a žiadne nároky na náhradu ušného zisku, najmä prípadného ušlého zisku počas Doby výmeny alebo opravy alebo v akejkoľvek súvislosti s Vadami Tovaru.

7.2.8 Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu v súvislosti so zisťovaním a odstraňovaním Vád Tovaru, najmä v súvislosti s výmenou alebo opravou Tovaru všetku potrebnú súčinnosť a to najmä: (i) umožniť vstup do priestorov kde sa Tovar nachádza, (ii) umožniť Tovar odviezť alebo Tovar vymeniť alebo Tovar opraviť.

7.2.9 Náklady výmeny Tovaru, opravy Tovaru alebo prepravy Tovaru v súvislosti s odstraňovaním Vecných Vád Tovaru znáša Predávajúci. Pre vylúčenie pochybností ale platí, že Predávajúci neznáša náklady, ktoré s vynaložením odbornej starostlivosti nemohol rozumne predvídať (napríklad náklady na náročné vymontovanie a namontovanie Tovaru, ak zvýšená náročnosť nebola spôsobená okolnosťami u Predávajúceho, alebo ak táto náročnosť vyplýva z technických okolností na mieste kde sa Tovar nachádza).

7.2.10 V prípade ak v súvislosti s Vecnými Vadami Tovaru hrozí bezprostredné nebezpečenstvo škody je Kupujúci povinný Dodávateľa o týchto okolnostiach bez odkladu písomne informovať a zároveň je Kupujúci povinný podniknúť nevyhnutné opatrenia na odvrátenie hroziacej škody.

7.2.11 Zodpovednosť Predávajúceho za Vady Tovaru je vylúčená v nasledovných prípadoch:

 • ak Vady Tovaru boli spôsobené v dôsledku toho, že Tovar nebol používaný a prevádzkovaný s odbornou starostlivosťou, alebo Tovar bol použitý v rozpore s jeho určením alebo v rozpore s technickými podmienkami vzťahujúcimi sa na Tovar, alebo v rozpore s návodom na použitie a pod.
 • ak Vady Tovaru boli spôsobené vadnou montážou, to platí najmä vtedy ak montáž Tovaru nebola vykonaná s odbornou starostlivosťou,
 • ak Vady Tovaru boli spôsobené chybným servisom alebo chybnou údržbou alebo zanedbaním potrebnej údržby, to platí najmä vtedy ak servis a údržba Tovaru neboli vykonané s odbornou starostlivosťou,
 • ak boli pri prevádzke Tovaru použité nevhodné kvapaliny alebo iné prostriedky potrebné pre prevádzku,
 • v prípade ak Vady Tovaru vznikli v dôsledku vád základov, na ktorých je Tovar inštalovaný, alebo akýchkoľvek porúch budovy, v ktorej je Tovaru umiestnený,
 • ak Vady Tovaru vznikli v dôsledku vád iných zariadení a/alebo inštalácií, na ktoré je Tovar napojený,
 • ak Vady Tovaru boli spôsobené prepravou Tovaru, za ktorú nezodpovedá Predávajúci,
 • ak Vady Tovaru boli spôsobené chemickými, elektrochemickými, elektromagnetickými alebo elektrickými vplyvmi, ktoré nespôsobil Predávajúci,
 • v prípadoch kedy Tovar Kupujúci v zmysle Zmluvy kupuje ako stojí a leží, alebo ak sa jedná o Tovar použitý,
 • v prípadoch kedy Tovar bol akokoľvek upravovaný alebo pozmenený Kupujúcim alebo tretími osobami bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho,

7.2.12. Predávajúci nie je povinný držať a poskytovať náhradné diely na Tovar.

7.2.13. Predávajúci zodpovedá len za nasledovné Právne Vady: (i) Právne Vady vyplývajúce z práv tretích osôb vyplývajúce z nájmu alebo záložného práva alebo vlastníckeho práva tretích osôb existujúce v čase prevodu vlastníckeho práva k Tovaru na Kupujúceho ak takéto práva tretích osôb zapríčinil Predávajúci (ii) Právne Vady vyplývajúce z práv priemyselného vlastníctva tretích osôb, ale len v takom prípade ak zodpovednosť Predávajúceho za takéto Právne Vady je výslovne v Zmluve dohodnutá (ďalej len „Právne Vady“). V prípade Právnych Vád, za ktoré zodpovedá Predávajúci je Predávajúci povinný podniknúť kroky smerujúce k tomu, aby Kupujúceho oslobodil od nárokov tretích osôb. V prípade práv vyplývajúcich z priemyselného vlastníctva je Predávajúci oprávnený pozmeniť Tovar takým spôsobom, aby Tovar ďalej nepredstavoval zásah do priemyselných práv tretích osôb. V prípade ak sa Právne Vady, za ktoré zodpovedá Predávajúci nepodarí odstrániť to v primeranej dobe, alebo je odstránenie takýchto vád nehospodárne (to platí najmä v prípade ak by náklady na odstránenie takýchto vád presiahli 70% ceny), sú obe Zmluvné strany oprávnené odstúpiť od Zmluvy.

7.2.14. Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu v súvislosti so zisťovaním a odstraňovaním Právnych Vád Tovaru všetku potrebnú súčinnosť a to najmä: (i) umožniť vstup do priestorov kde sa Tovar nachádza, (ii) umožniť Tovar odviezť, (iii) umožniť Predávajúcemu vykonať potrebné právne kroky, najmä zastupovať Kupujúceho v konaní pred príslušnými orgánmi, uzatvárať zmiery a pod.

7.2.15. Zodpovednosť Predávajúceho za Právne Vady Tovaru je vylúčená v nasledovných prípadoch:

 • Ak Kupujúci Predávajúceho bezodkladne o Právnych Vadách Tovaru písomne neinformuje potom, čo ich zistil, alebo s vynaložením odbornej starostlivosti mohol zistiť,
 • Ak Kupujúci neposkytne Predávajúcemu potrebnú súčinnosť pri odstraňovaní Právnych Vád Tovaru,
 • Ak Právne Vady majú svoj základ v informáciách získaných od Kupujúceho, alebo pokynoch Kupujúceho alebo vo veciach poskytnutých Kupujúcim,
 • Ak Právne Vady vyplývajú z toho, že Kupujúci Tovar akokoľvek pozmenil alebo upravil, alebo použil v rozpore so Zmluvou.

7.2.16 Ustanovenia, §437, §439 ods. 4, §441 ods. 3 a ods. 4 Obchodného zákonníka, zák.č. 513/1991 Zb. sa vylučujú.

7.2.17 Kupujúci má v súvislosti s vecnými a/alebo právnymi vadami Tovaru nároky na náhradu škody a ušlého zisku maximálne do celkovej výšky 10% ceny Tovaru bez DPH.

7.2.17 Kupujúci nemá v súvislosti s nárokmi z Vád Tovaru iné nároky ako je uvedené v týchto VOP.

8 – ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1 Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2 Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami správania .

8.3 Vybavovanie sťažností Spotrebiteľov zabezpečuje Predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy: info@rajapack.sk. Informácie o vybavení sťažnosti Kupujúceho zašle Predávajúci na elektronickú adresu Kupujúceho.

8.4 Pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, internetová adresa: https://www.soi.sk/sk. alebo príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, internetová adresa https://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1. Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.

Spotrebiteľ môže v prípade zmluvy uzavretej on-line využiť na alternatívne riešenie svojho sporu platformu riešenia sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/". Spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti v jazyku, ktorý si zvolí. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania), ktorý mal ku dňu uzavretia zmluvy alebo ak ide o zmluvu uzavretú na diaľku, ku dňu odoslania objednávky, bydlisko alebo miesto obvyklého pobytu v Slovenskej republike (vnútroštátny spor) alebo inom členskom štáte EÚ (cezhraničný spor). Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť, ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur.

Podrobnejšie informácie nájdete v Zákone č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v Zákone č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ( http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/").

8.7 výrobných a reprodukčno-technických dôvodov môžu zobrazené výrobky v tlačenom katalógu alebo na webové stránke Predávajúceho vykazovať farebné odchýlky v porovnaní s originálom.

8.8 Vyššia moc: Pod pojmom "Vyššia moc" sa rozumejú mimoriadne príčiny alebo udalosti, ktoré môžu zabrániť niektorej Zmluvnej strane v plnení niektorých alebo všetkých zmluvných povinností a ktoré sa vzťahujú k úkonom, udalostiam, zdržaniam alebo incidentom, ktoré ležia mimo očakávateľného vplyvu dotknutej Zmluvnej strany, pričom nemožno od dotknutej Zmluvnej strany požadovať, aby im zabránila. Medzi takéto mimoriadne udalosti alebo príčiny patria okrem iného: Živelné pohromy (ako napríklad požiar, povodne alebo búrka), vojna, nepokoje, povstanie, štrajky, výluky alebo iné pracovno-právne konflikty, zmena právnych predpisov a v neposlednom rade taktiež opatrenia orgánov štátnej správy alebo samosprávy, prípadne iných oprávnených subjektov týkajúce sa epidemiologickej situácie a to najmä opatrenia v súvislosti o ochorením Covid 19. Zmluvná strana, ak sa odvoláva na „Vyššiu moc“, je povinná do pätnástich (15) kalendárnych dní detailne oznámiť druhej Zmluvnej strane typ udalosti, jej začiatok a očakávaný koniec. Účinok vyššej moci, ktorý vylučuje zodpovednosť, trvá len počas trvania prekážok, ktoré vyplývajú z Vyššej moci, ak súvisia s príslušným omeškaním. Vyššia moc sa nevzťahuje na povinnosť Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu ani na iné platobné povinnosti Kupujúceho.

9 – OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúcich, ktorí sú fyzickými osobami, na základe a v súlade s dotknutými právnymi predpismi, predovšetkým s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochranne fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), (ďalej tiež ako „GDPR“) a upravuje zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon č. 18/2018 Z.z.“), a to za stanovenými účely, ako aj i spôsobmi a prostriedkami spracúvania, ktoré vždy zodpovedajú príslušnému právnemu titulu v zmysle článku 6 GDPR. Kupujúci – fyzické osoby sú transparentne informované v zmysle článku 13 a 14 GDPR, ako aj i poučené o právach dotknutých osôb v zmysle ustanovení článku 15 až 22 GDPR, a to prostredníctvom zvláštneho dokumentu, ktorý je k dispozícii na webových stránkach Predávajúceho v sekcii Obchodné informácie, oddiel GDPR.

10 – Zasielanie obchodných informácií a ukladanie Cookies

10.1 Predávajúci v rámci plnenia zmluvných povinností zasiela Kupujúcemu obchodné informácie na elektronickú adresu, ktorú mu Kupujúci oznámil. Kupujúci môže svoj súhlas so zasielaním obchodných informácií kedykoľvek odvolať na e-mailovej adrese: info@rajapack.sk.

10.2 Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na svojom počítači. V prípade, že je nákup na webové stránke možné realizovať a záväzky Predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítači Kupujúceho, môže Kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie k ukladaniu tzv. cookies sú k dispozícii na webovej stránke Predávajúceho v sekcii Obchodné informácie, oddiel Cookies.

11 - NÁKLADY NA OBALY

11.1 Predávajúci uzavrel Zmluvu o združenom plnení s autorizovanou obalovou spoločnosťou ASEKOL za účelom výkazníctva o vlastných obaloch použitých na bezpečnú prepravu obchodovaného tovaru a pre splnenie povinností výrobcu k odpadovým elektrozariadeniam prostredníctvom kolektívneho systému prevádzkovateľa. Recyklačný poplatok za elektroodpad je zahrnutý v cene produktu, na ktorý sa príslušný poplatok vzťahuje. Predávajúci zabezpečuje spätný odber obalov bez nároku na tento odber.

12 - DORUČOVANIE

12.1 Kupujúcemu je možné doručovať na elektronickú adresu Kupujúceho.

12.2 Predávajúcemu je možné doručovať prostredníctvom pošty do jeho sídla nebo na uvedenú elektronickú adresu, ktorú uviedol: info@rajapack.sk.

13. POUŽÍVANIE WEBOVÝCH STRÁNOK PREDÁVAJÚCEHO

13.1 Predávajúci má právo zmeniť svoje webové stránky a webové rozhranie obchodu, ich technické riešenie a/alebo užívateľské rozhranie, ako aj katalóg svojho tovaru. Predávajúci má ďalej právo obmedziť nebo prerušiť funkčnosť webového rozhrania obchodu či prístup k nemu na dobu nevyhnutne potrebnú z dôvodu ich údržby, opravy či z akéhokoľvek iného dôvodu.

13.2 Pri používaní webových stránok Predávajúceho je Kupujúci povinný dodržiavať právny poriadok Slovenskej republiky a zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá v dôsledku užívania týchto webových stránok vznikne Predávajúcemu či tretím osobám z dôvodu na strane Kupujúceho.

13.3 V prípade, že Kupujúci akokoľvek poruší tieto VOP a/alebo platné právne predpisy, má Predávajúci právo zrušiť užívateľský účet Kupujúceho, a to i bez predchádzajúceho oznámenia.

14 – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1 Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nedá zmluvne odchýliť, a kedy by sa v prípade neexistencie voľby práva inak použili ustanovenia čl. 6 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17. júna 2008 o práve rozhodnom pre zmluvné záväzkové vzťahy (Rím I).

14.2 V prípade, ak je niektoré ustanovenie týchto VOP neplatné nebo neúčinné alebo sa takým stane, použije sa namiesto neplatných ustanovení ustanovenie, ktorého zmysel sa čo najviac približuje neplatnému ustanoveniu. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

14.3 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 17.6.2021.