0800 400 414
Pondelok - piatok (8:00 - 17:00) info@rajapack.sk
Nákup vo veľkom?
Cenová ponuka ZADARMO
4,8/5
Hodnotenie zákazníkov
0
Pokračovať v nákupe

Všeobecné obchodné podmienky

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Úvod

Ďakujeme, že ste navštívili webové stránky spoločnosti Rajapack s.r.o., ktorá sa zaoberá predajom obalov a obalových materiálov.

Spoločnosť Rajapack s.r.o. zaisťuje vysoký štandard ochrany osobných údajov a ochrany súkromia návštevníkov svojich webových stránok, vrátane používateľov súvisiacich aplikácií používaných pre zákaznícke akcie a programy, najmä pre elektronický obchod Rajapack s.r.o. (E-Shop).

Všetky postupy a opatrenia našej spoločnosti, prijaté a realizované v tejto oblasti, pritom dôsledne vychádzajú z aktuálnej platnej právnej úpravy ochrany osobných údajov a súkromia, najmä z:

 • nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ( ďalej tiež len "Nariadenie");
 • adaptačných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj z
 • občianskeho zákonníka, č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov

V prípade akýchkoľvek zmien predmetnej právnej úpravy všetky naše postupy a opatrenia priebežne prispôsobujeme týmto novým úpravám a zmenám.

Rajapack s.r.o. ako správca osobných údajov

V prípade, že nám v súvislosti s našou ponukou tovaru a služieb poskytnete svoje osobné údaje a že takto získané údaje budeme ďalej spracovávať, stávame sa správcom osobných údajov (ďalej len tiež "správca") so zodpovednosťou za ich riadne spracovanie a ochranu.

Naša spoločnosť Rajapack s.r.o., so sídlom Landererova 12, PSČ 811 09 Bratislava, IČO: 50 398 385, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 112418/B, ako správca, je obchodnou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá predajom obalov a obalových materiálov v malom i veľkom rozsahu, a to ako prostredníctvom priameho obchodu, tak aj prostredníctvom E-Shopu.

Spoločnosť Rajapack s.r.o. ako správca vykonáva všetky spracovania osobných údajov na základe a v súlade s povinnosťami a požiadavkami, ktoré vyplývajú zo všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a ďalších súvisiacich právnych predpisov.

Vaše osobné údaje spracovávame za nižšie uvedených podmienok.

Spracovávané osobné údaje.

 • Všeobecne platí, že k využívaniu webových stránok našej spoločnosti nie je potrebné zadávať žiadne vstupné či prístupové informácie a údaje, ktoré by mohli mať povahu osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov je tak potrebné iba v nevyhnutných prípadoch, keď je potrebné Vás spätne kontaktovať alebo s vami ďalej komunikovať, a to najmä, ak nakupujete prostredníctvom E-Shopu.
 • Spracovávame tak iba tie osobné údaje, ktoré nám poskytujete v kvalifikovaných prípadoch v súvislosti so zakúpením nami ponúkaného a predávaného tovaru a / alebo s poskytovaním súvisiacich služieb. Jedná sa tak zvyčajne o nasledovné identifikačné osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme k realizácii príslušného obchodu alebo inému postupu či opatreniu: meno a priezvisko, adresa sídla / bydliska, IČO, DIČ, e-mailová adresa, telefónne číslo.
 • Akékoľvek spracovanie osobných údajov je pritom vždy viazané na stanovený účel spracovania a tomuto účelu zodpovedajúci príslušný právny titul spracovania podľa článku 6 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, najmä: plnenia zmluvy / rokovania o zmluve, plnenie právnych povinností správcu a oprávnené záujmy správcu.
 • Popri tom nám môžu byť dostupné aj niektoré ďalšie údaje tým, že navštívite naše webové stránky a aktívne využívate našich služieb, a to IP adresu a súbory cookies (v prípade online služieb), ktoré však vo vzťahu k subjektovým údajom systematicky nespracovávame.

Zákazník ako subjekt údajov a jeho práva

V prípade spracovania Vašich osobných údajov zo strany spoločnosti Rajapack s.r.o. ako správcu, ste v právnom postavení dotknutej osoby, ktorá má voči správcovi všetky práva vyplývajúce zo všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

Ako subjekt údajov pritom máte v zmysle článkov 15 až 22 Nariadenie vo vzťahu ku správcovi najmä nasledujúce práva:

 • právo na prístup k osobným údajom, najmä právo žiadať po správcovi informáciu o spracovaní svojich osobných údajov;
 • právo na opravu osobných údajov, ak sú údaje vedené nepresne;
 • právo na vymazanie osobných údajov ("právo byť zabudnutý");
 • právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov;
 • právo vzniesť voči Správcovi námietku proti spracovaniu osobných údajov;
 • právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania (s výnimkami).

Popri tom má dotknutá osoba právo podať sťažnosť u dozorného úradu, ktorým je:

Úrad na ochranu osobních údajov
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
E-mailová adresa: statny.dozor@pdp.gov.sk

Zabezpečenie osobných údajov

Pri akomkoľvek spracovaní Vašich osobných údajov kladieme dôraz na ich účinné zabezpečenie proti úniku alebo zneužitiu, a to najmä formou potrebných technických opatrení a zabezpečení nášho webu a ďalších nami využívaných informačných systémov a SW aplikácií, ako aj formou záväzných vnútorných postupov a organizačných pravidiel pre spracovanie osobných údajov, vrátane povinnosti mlčanlivosti našich zamestnancov.

V tomto smere naša spoločnosť vydala aj Smernicu o spracovaní a ochrane osobných údajov v spoločnosti Rajapack s.r.o. , a prijala konkrétne technické, organizačné a ďalšie opatrenia na zabezpečenie, ako automatizovane, tak i manuálne spracovávanie osobných údajov.

V prípade, že je na ďalšie spracovanie osobných údajov v konkrétnej veci poverená ďalšia osoba - spracovateľ osobných údajov - je toto spracovanie detailne riadené zmluvou o spracovaní osobných údajov, ktorá v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov, stanovuje prísne technické a organizačné pravidlá pre účinnú ochranu údajov spracovaných u spracovateľa.

E-Shop

Podrobné informácie, pravidlá a postupy týkajúce sa spracovania a ochrany osobných údajov v súvislosti s registráciou a nákupami tovaru prostredníctvom E-Shopu sú samostatne k dispozícii na webovej aplikácii nášho E-Shopu.

Cookies

Za účelom skvalitňovania našej Online ponuky a zlepšovanie elektronickej komunikácie so zákazníkmi a členmi zákazníckych a vernostných programov, využívame okrem iného aj súbory cookies.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú ukladané na osobných počítačoch (PC), tabletoch alebo smartfónoch. Tieto súbory nám pritom umožňujú vytvoriť predpoklady pre optimálne fungovanie našich webových stránok voči zákazníkom (používateľom) a ďalej zlepšovať našu ponuku a komunikáciu s vami.

V tomto smere je však potrebné zdôrazniť, že cookies v žiadnom prípade neumožňujú prístup do PC alebo iného komunikačného prostriedku a nie sú ani používané k akémukoľvek zhromažďovaniu osobných údajov. Máte kedykoľvek právo a možnosť funkciu cookies odmietnuť a túto na svojom ICT prostriedku zrušiť / vypnúť.

Ako nás môžete kontaktovať

V prípade akýchkoľvek Vašich otázok alebo uplatnenia Vašich práv dotknutej osoby sa na nás môžete obrátiť a kontaktovať nás:

 • písomne formou listu / oznámenia na adresu: Rajapack s.r.o., so sídlom Landererova 12, PSČ 811 09 Bratislava;
 • elektronicky na e-mailovou adresu info@rajapack.sk
 • telefonicky na tel. čísle: 0800 400 414.