0800 400 414
Pondelok - piatok (8:00 - 17:00) info@rajapack.sk
Nákup vo veľkom?
Cenová ponuka ZADARMO
4,8/5
Hodnotenie zákazníkov
0
Pokračovať v nákupe

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (VOP)
SPOLOČNOSTI RAJA S.R.O.1 – Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto VOP stanovujú vzájomné práva a povinnosti medzi Predávajúcim a Kupujúcim pri predaji tovaru prostredníctvom E-shopu, tlačeného katalógu alebo prostredníctvom telefónu, faxu či e-mailovej komunikácie a sú súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim.
1.2 Ponuka tovaru v E-shope je určená iba pre fyzické či právnické osoby, ktoré objednávajú tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti, a pre subjekty verejného práva.

2 – Vymedzenie pojmov

2.1 „Predávajúcim“ sa rozumie obchodná spoločnosť RAJA s.r.o., so sídlom: Lazaretská 8, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50398385, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 112418/B.
2.2 „Kupujúcim“ sa rozumie subjekt, fyzická či právnická osoba, ktorá uzatvára zmluvu s Predávajúcim v rámci svojej podnikateľskej činnosti, a subjekt verejného práva.
2.3 „E-shopom“ sa rozumie internetový obchod Predávajúceho dostupný pre Kupujúcich na internetovej stránke: http://www.rajapack.sk/.
2.4 „Zmluvou“ sa rozumie zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim a ktorej súčasťou sú tieto VOP.
2.5 „Tovarom“ sa rozumie tovar ponúkaný Predávajúcim.
2.6 „Objednávkou“ sa rozumie objednávka Tovaru zo strany Kupujúceho urobená niektorým zo spôsobov uvedených čl. 1, ods. 1 týchto VOP.
2.7 „Cenou“ sa rozumie cena Tovaru podľa konkrétnej Objednávky stanovená na základe aktuálneho cenníka Predávajúceho uvedeného pri jednotlivých Tovaroch v E-shope alebo v aktuálnom tlačenom katalógu.
2.8 „Osobným údajom“ sa rozumie názov, meno, priezvisko, adresa, IČO, telefón, fax, e-mail a IP adresa Kupujúceho.
2.9 „Prevádzkovateľom“ sa rozumie Predávajúci

3 – Uzatvorenie zmluvy

3.1 Podmienkou uskutočnenia objednávky cez E-shop je povinná registrácia Kupujúceho. Kupujúci pri registrácii uvedie najmä nasledujúce údaje: e-mailovú adresu, telefón, meno a priezvisko alebo názov, IČO, adresu a zvolí si heslo, pod ktorým sa bude do E-shopu prihlasovať. Výpočet požadovaných údajov podľa predchádzajúcej vety tohto odseku je iba príkladný a Predávajúci môže požadované obligatórne údaje podľa svojej vôle ľubovoľne obmieňať. Kupujúci pri registrácii zaškrtnutím príslušného políčka potvrdí oboznámenie sa s týmito VOP.
3.2 Ak Kupujúci objednáva Tovar písomne prostredníctvom tlačeného katalógu, vyplní požadované údaje a odoslaním objednávkového listu potvrdí oboznámenie sa s týmito VOP.
3.3 Ak si Predávajúci objednáva Tovar telefonicky či prostredníctvom e-mailovej komunikácie, oznámi Predávajúcemu požadované údaje a potvrdí, spôsobom požadovaným Predávajúcim, skutočnosť, že sa oboznámil so znením VOP.
3.4 Predávajúci po prijatí Objednávky urobenej Kupujúcim prostredníctvom E-shopu zašle Kupujúcemu automatické potvrdenie prijatia Objednávky spolu so sumarizáciou Kupujúcim objednaného Tovaru, pričom Zmluva je uzatvorená telefonickým potvrdením Objednávky zo strany Predávajúceho. Ak je Objednávka Kupujúcim urobená iným spôsobom, než prostredníctvom E-shopu, je Zmluva uzatvorená potvrdením objednávky Predávajúcim buď telefonicky, alebo inou vhodnou formou.

4 - Cena a platobné podmienky

4.1 Všetky ceny sú ceny vyjadrené v eurách a to včetně i bez DPH, platné v deň uskutočnenia objednávky Kupujúcim..
4.2 Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek pozastaviť nezaplatené dodávky Tovaru, resp. požadovať zaplatenie vopred, pokiaľ sa medzi uzatvorením Zmluvy a poskytnutím plnenia vyskytnú odôvodnené pochybnosti o solventnosti Kupujúceho a/alebo dôjde k omeškaniu Kupujúceho pri úhrade už splatných faktúr. Ak neuhradí Kupujúci v súlade s ustanovením tohto odseku Cenu vopred, je Predávajúci oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
4.3 Faktúra splatná do 30 dní od dátumu jej vystavenia bude zaslaná separátne na fakturačnú adresu poštou.
4.4. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

  • a. Bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho UniCredit Bank Czech repubic and Slovakia, a.s., č. 519 489 009/2700 na základe vystavenej faktúry. Pri platbe bankovým prevodom uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry.
  • b. Bezhotovostne platobnou kartou MasterCard alebo VISA
  • c. Bezhotovostne prostredníctvom možností platobného systému PayPal, ktoré sú implementované vo webovom rozhraní.

5 – Dodanie Tovaru

5.1 Ak dostane Predávajúci Objednávku v pracovných dňoch (Po – Pi) do 14.00 hodiny, bude Tovar dodaný do 2 pracovných dní, v ostatných prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy, potvrdením Objednávky Predávajúcim podľa čl. 3 týchto VOP. V prípade špecifického druhu Tovaru môže byť lehota dodania Tovaru podľa predchádzajúcej vety tohto odseku Predávajúcim primerane jednostranne predĺžená, pričom o tejto skutočnosti, rovnako ako o predpokladanej lehote dodania daného Tovaru, bude Predávajúci Kupujúceho informovať.
5.2 Expedícia Tovaru sa môže z dôvodu preverenia solventnosti Kupujúceho primerane, podľa potreby Predávajúceho, predĺžiť, a ak má Predávajúci pochybnosti o solventnosti Kupujúceho, je oprávnený podmieniť odoslanie Tovaru Kupujúcemu platbou vopred. Ak odmietne Kupujúci uhradiť Predávajúcemu Cenu vopred v súlade s ustanoveniami tohto bodu VOP, je Predávajúci oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
5.3 Pri Objednávke tovaru v hodnote nad 220,- € (bez DPH) nie je Kupujúcemu účtované balné podľa aktuálneho cenníka a náklady na dodanie Tovaru. Ak je hodnota objednaného Tovaru nižšia než 220,- €, je Kupujúci povinný spolu s Cenou uhradiť tiež balné a náklady na dodanie Tovaru podľa aktuálneho cenníka Predávajúceho.
5.4 Spôsob dodania Tovaru si zvolí Kupujúci podľa aktuálnej ponuky Predávajúceho.
5.5 Kupujúci berie na vedomie, že všetky termíny na dodanie Tovaru uvedené v tomto článku VOP sú iba orientačné a Predávajúci ich môže podľa svojich aktuálnych potrieb meniť.
5.6 Kupujúci je oprávnený vrátiť Predávajúcemu Tovar v lehote 30 dní odo dňa doručenia Tovaru, a to za nasledujúcich podmienok: Vrátený tovar je nepoškodený, plne funkčný a kompletný vrátane originálneho obalu, bez známok opotrebenia a akéhokoľvek používania. V pochybnostiach, či došlo k splneniu podmienok pre vrátenie Tovar podľa tohto bodu, rozhoduje vždy Predávajúci. V takom prípade Kupujúci kontaktuje Predávajúceho na zákazníckej linke 0800 400 414 alebo na e-mail info@rajapack.sk a uvedie, že využíva svoje právo na vrátenie Tovaru s uvedením čísla Objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie ceny vráteného Tovaru. Tovar individualizovaný podľa požiadavku kupujúceho môže byť vrátený spôsobom podľa tohto odseku len na základe dohody s Predávajúcim (pokiaľ boli bez zavinenia Kupujúceho pri odovzdaní poškodené a stali sa týmto nepoužiteľné).
5.7 V prípade odstúpenia od zmluvy a dodržanie postupu v čl. 5.6., Vystaví Predávajúci Kupujúcemu dobropis k faktúre do štrnástich (14) dní po obdržaní Tovaru na nižšie uvedenú adresu: RAJA s.r.o., Lazaretská 8, 811 08 Bratislava. Po vystavení dobropisu požiada Kupujúci o náhradu vráteného tovaru a to formou vrátenia peňažných prostriedkov na bankový účet Kupujúceho alebo o vzájomný zápočet s ďalšou faktúrou.

6 – Práva Kupujúceho z vadného plnenia

Nároky vyplývajúce z vád náležia Kupujúcemu iba pri závažných vadách Tovaru, t.j. pri porušení zmluvy podstatným spôsobom. Za porušenie zmluvy podstatným spôsobom sa považuje dodanie Tovaru s vadou, ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať. Skutočnosť, že Tovar bol poškodený už v okamihu, keď bol prepravcom odovzdaný Kupujúcemu, preukazuje Kupujúci. S cieľom posúdenia, či ide o podstatné porušenie, je nutné Predávajúcemu príslušný Tovar na náklady Kupujúceho zaslať spolu s písomnou odôvodnenou reklamáciou, pričom náklady na prepravu budú Kupujúcemu uhradené po tom, čo bude toto podstatné porušenie zo strany Predávajúceho potvrdené. V prípade oprávnenej reklamácie zo strany Kupujúceho je Predávajúci oprávnený dodať Kupujúcemu náhradný Tovar. Kupujúci má právo od Zmluvy odstúpiť iba v prípade, ak Predávajúci toto právo na dodanie náhradného tovaru neuplatní do 10 dní odo dňa doručenia oprávnenej reklamácie spolu s poškodeným Tovarom a/alebo ak dodaný náhradný Tovar bude mať taktiež vadu, ktorá bude brániť tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať.

7 – Výhrada vlastníckeho práva, Nebezpečenstvo škody

7.1 Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením Ceny. 7.2 Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho prevzatím Tovaru.

8 – Ochrana osobných údajov

Predávajúci spracováva osobné údaje Kupujúcich, ktorí sú fyzickými osobami, na základe a v súlade s predmetnými právnymi predpismi, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), (ďalej tiež "GDPR"), a to za stanovenými účelmi, ako aj spôsoby a prostriedky spracovania, ktoré vždy zodpovedajú príslušnému právnemu titulu v zmysle článku 6 GDPR. Kupujúci - fyzické osoby sú transparentne informované v zmysle článku 13 a 14 GDPR, ako aj poučené o právach dotknutých osôb v zmysle ustanovení článkov 15 až 22 GDPR.

9 – Zasielanie obchodných oznámení

Predávajúci v rámci plnenia zmluvných povinností zasiela Kupujúcemu na jemu nahlásený elektronický kontakt obchodné oznámenia. Kupujúci môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas so zasielaním obchodných oznámení na e-mailovej adrese: info@rajapack.sk

10 – Záverečné ustanovenia

10.1 V prípade rozporov medzi údajmi uvedenými v tlačenom katalógu a v e-shope majú prednosť údaje uvedené v katalógu.
10.2 V prípade, že sa niektoré z ustanovení týchto VOP stane neúčinným, nebude tým dotknutá účinnosť zostávajúcich ustanovení.
10.3 Predávajúci si vyhradzuje právo robiť primerané zmeny Tovaru, ktoré slúžia výlučne na skvalitňovanie stavu Tovaru, a to i bez predchádzajúceho oznámenia.
10.4 Z výrobných a z reprodukčno-technických dôvodov môžu zobrazené výrobky vykazovať v porovnaní s originálom farebné odchýlky.
10.5 Pre zmluvný vzťah platí výlučne slovenské právo pri vylúčení Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú v týchto VOP alebo v zmluve výslovne upravené, sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a súvisiacimi právnymi predpismi.
10.6 Všetky spory, ktoré vzniknú medzi Predávajúcim a Kupujúcim z právnych vzťahov súvisiacich s týmito VOP, budú riešené miestne príslušnými súdmi Slovenskej republiky.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (VOP)
SPOLOČNOSTI RAJA S.R.O.

 

1 – Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto VOP stanovujú vzájomné práva a povinnosti medzi Predávajúcim a Kupujúcim pri predaji tovaru prostredníctvom E-shopu, tlačeného katalógu alebo prostredníctvom telefónu, faxu či e-mailovej komunikácie a sú súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim.
1.2 Ponuka tovaru v E-shope je určená iba pre fyzické či právnické osoby, ktoré objednávajú tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti, a pre subjekty verejného práva.

2 – Vymedzenie pojmov

2.1 „Predávajúcim“ sa rozumie obchodná spoločnosť RAJA s.r.o., so sídlom: Lazaretská 8, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50398385, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 112418/B.
2.2 „Kupujúcim“ sa rozumie subjekt, fyzická či právnická osoba, ktorá uzatvára zmluvu s Predávajúcim v rámci svojej podnikateľskej činnosti, a subjekt verejného práva.
2.3 „E-shopom“ sa rozumie internetový obchod Predávajúceho dostupný pre Kupujúcich na internetovej stránke: http://www.rajapack.sk/.
2.4 „Zmluvou“ sa rozumie zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim a ktorej súčasťou sú tieto VOP.
2.5 „Tovarom“ sa rozumie tovar ponúkaný Predávajúcim.
2.6 „Objednávkou“ sa rozumie objednávka Tovaru zo strany Kupujúceho urobená niektorým zo spôsobov uvedených čl. 1, ods. 1 týchto VOP.
2.7 „Cenou“ sa rozumie cena Tovaru podľa konkrétnej Objednávky stanovená na základe aktuálneho cenníka Predávajúceho uvedeného pri jednotlivých Tovaroch v E-shope alebo v aktuálnom tlačenom katalógu.
2.8 „Osobným údajom“ sa rozumie názov, meno, priezvisko, adresa, IČO, telefón, fax, e-mail a IP adresa Kupujúceho.
2.9 „Prevádzkovateľom“ sa rozumie Predávajúci

3 – Uzatvorenie zmluvy

3.1 Podmienkou uskutočnenia objednávky cez E-shop je povinná registrácia Kupujúceho. Kupujúci pri registrácii uvedie najmä nasledujúce údaje: e-mailovú adresu, telefón, meno a priezvisko alebo názov, IČO, adresu a zvolí si heslo, pod ktorým sa bude do E-shopu prihlasovať. Výpočet požadovaných údajov podľa predchádzajúcej vety tohto odseku je iba príkladný a Predávajúci môže požadované obligatórne údaje podľa svojej vôle ľubovoľne obmieňať. Kupujúci pri registrácii zaškrtnutím príslušného políčka potvrdí oboznámenie sa s týmito VOP.
3.2 Ak Kupujúci objednáva Tovar písomne prostredníctvom tlačeného katalógu, vyplní požadované údaje a odoslaním objednávkového listu potvrdí oboznámenie sa s týmito VOP.
3.3 Ak si Predávajúci objednáva Tovar telefonicky či prostredníctvom e-mailovej komunikácie, oznámi Predávajúcemu požadované údaje a potvrdí, spôsobom požadovaným Predávajúcim, skutočnosť, že sa oboznámil so znením VOP.
3.4 Predávajúci po prijatí Objednávky urobenej Kupujúcim prostredníctvom E-shopu zašle Kupujúcemu automatické potvrdenie prijatia Objednávky spolu so sumarizáciou Kupujúcim objednaného Tovaru, pričom Zmluva je uzatvorená telefonickým potvrdením Objednávky zo strany Predávajúceho. Ak je Objednávka Kupujúcim urobená iným spôsobom, než prostredníctvom E-shopu, je Zmluva uzatvorená potvrdením objednávky Predávajúcim buď telefonicky, alebo inou vhodnou formou.

4 – Cena

4.1 Všetky Ceny sú netto ceny, vyjadrené v eurách, a to bez DPH, platné v deň uskutočnenia objednávky Kupujúcim.
4.2 Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek pozastaviť nezaplatené dodávky Tovaru, resp. požadovať zaplatenie vopred, pokiaľ sa medzi uzatvorením Zmluvy a poskytnutím plnenia vyskytnú odôvodnené pochybnosti o solventnosti Kupujúceho a/alebo dôjde k omeškaniu Kupujúceho pri úhrade už splatných faktúr. Ak neuhradí Kupujúci v súlade s ustanovením tohto odseku Cenu vopred, je Predávajúci oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
4.3 Faktúra splatná do 30 dní od dátumu jej vystavenia bude zaslaná separátne na fakturačnú adresu poštou.

5 – Dodanie Tovaru

5.1 Ak dostane Predávajúci Objednávku v pracovných dňoch (Po – Pi) do 14.00 hodiny, bude Tovar dodaný do 2 pracovných dní, v ostatných prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy, potvrdením Objednávky Predávajúcim podľa čl. 3 týchto VOP. V prípade špecifického druhu Tovaru môže byť lehota dodania Tovaru podľa predchádzajúcej vety tohto odseku Predávajúcim primerane jednostranne predĺžená, pričom o tejto skutočnosti, rovnako ako o predpokladanej lehote dodania daného Tovaru, bude Predávajúci Kupujúceho informovať.
5.2 Expedícia Tovaru sa môže z dôvodu preverenia solventnosti Kupujúceho primerane, podľa potreby Predávajúceho, predĺžiť, a ak má Predávajúci pochybnosti o solventnosti Kupujúceho, je oprávnený podmieniť odoslanie Tovaru Kupujúcemu platbou vopred. Ak odmietne Kupujúci uhradiť Predávajúcemu Cenu vopred v súlade s ustanoveniami tohto bodu VOP, je Predávajúci oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
5.3 Pri Objednávke tovaru v hodnote nad 220,- € (bez DPH) nie je Kupujúcemu účtované balné podľa aktuálneho cenníka a náklady na dodanie Tovaru. Ak je hodnota objednaného Tovaru nižšia než 220,- €, je Kupujúci povinný spolu s Cenou uhradiť tiež balné a náklady na dodanie Tovaru podľa aktuálneho cenníka Predávajúceho.
5.4 Spôsob dodania Tovaru si zvolí Kupujúci podľa aktuálnej ponuky Predávajúceho.
5.5 Kupujúci berie na vedomie, že všetky termíny na dodanie Tovaru uvedené v tomto článku VOP sú iba orientačné a Predávajúci ich môže podľa svojich aktuálnych potrieb meniť.
5.6 Kupujúci je oprávnený vrátiť Predávajúcemu Tovar v lehote 30 dní odo dňa doručenia Tovaru, a to pri splnení nasledujúcich podmienok: Vrátený tovar je nepoškodený, plne funkčný a kompletný vrátane originálneho obalu, bez známok opotrebenia a akéhokoľvek používania. V pochybnostiach, či došlo k splneniu podmienok pre vrátenie Tovaru podľa tohto bodu, rozhoduje vždy Predávajúci. V takom prípade Kupujúci kontaktuje písomne Predávajúceho a písomne uvedie, že využíva svoje právo na vrátenie Tovaru s uvedením čísla Objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie ceny vráteného Tovaru. Náklady na vrátenie Tovaru znáša v plnom rozsahu Kupujúci. Tovar individualizovaný podľa požiadavky Kupujúceho môže byť vrátený spôsobom podľa tohto odseku iba na základe predchádzajúcej dohody s Predávajúcim.

6 – Práva Kupujúceho z vadného plnenia

Nároky vyplývajúce z vád náležia Kupujúcemu iba pri závažných vadách Tovaru, t.j. pri porušení zmluvy podstatným spôsobom. Za porušenie zmluvy podstatným spôsobom sa považuje dodanie Tovaru s vadou, ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať. Skutočnosť, že Tovar bol poškodený už v okamihu, keď bol prepravcom odovzdaný Kupujúcemu, preukazuje Kupujúci. S cieľom posúdenia, či ide o podstatné porušenie, je nutné Predávajúcemu príslušný Tovar na náklady Kupujúceho zaslať spolu s písomnou odôvodnenou reklamáciou, pričom náklady na prepravu budú Kupujúcemu uhradené po tom, čo bude toto podstatné porušenie zo strany Predávajúceho potvrdené. V prípade oprávnenej reklamácie zo strany Kupujúceho je Predávajúci oprávnený dodať Kupujúcemu náhradný Tovar. Kupujúci má právo od Zmluvy odstúpiť iba v prípade, ak Predávajúci toto právo na dodanie náhradného tovaru neuplatní do 10 dní odo dňa doručenia oprávnenej reklamácie spolu s poškodeným Tovarom a/alebo ak dodaný náhradný Tovar bude mať taktiež vadu, ktorá bude brániť tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať.

7 – Výhrada vlastníckeho práva, Nebezpečenstvo škody

7.1 Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením Ceny. 7.2 Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho prevzatím Tovaru.

8 – Ochrana osobných údajov

8.1 Predávajúci ako Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje v súlade so zákonom číslo 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej i len „ZOOÚ“). V súlade s ust. § 15 ZOOÚ informuje spoločnosť RAJA s.r.o. ako Prevádzkovateľ zákazníka o týchto skutočnostiach:

a) Spoločnosť RAJA s.r.o. bude spracovávať osobné údaje Kupujúceho, t. j. názov, meno, priezvisko, adresa, IČO, telefón, fax, e-mail a IP adresa Kupujúceho v elektronickej podobe.
b) Predávajúci bude spracovávať Osobné údaje Kupujúceho, ak budú tieto na základe spolupráce zmluvných strán Predávajúcemu poskytnuté. Poskytnutie Osobných údajov je dobrovoľné.
c) Účelom spracúvania Osobných údajov Kupujúceho je plnenie uzatvorenej zmluvy (vrátane preverenia solventnosti Kupujúceho) a marketingové účely Predávajúceho (ponúkanie obchodu a služieb).
d) Kupujúci zaškrtnutím príslušného políčka pri registrácií pri objednávke cez E-shop, odoslaním objednávkového listu pri objednávke prostredníctvom tlačeného katalógu alebo iným hodnoverným spôsobom určeným Predávajúcim pri inom spôsobe objednávky podľa čl. 3 týchto VOP, udeľuje dobrovoľný súhlas so spracovaním Osobných údajov pre marketingové účely Predávajúceho. Doba platnosti súhlasu je 10 rokov. Súhlas so spracúvaním Osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať.
e) Právnym základom spracúvania osobných údajov pre účel plnenia uzavretej zmluvy je §10 ods. 3 písm. b) ZOOÚ. V prípade neposkytnutia Osobných údajov, nedôjde k uzatvoreniu zmluvy.
f) V mene Predávajúceho bude osobné údaje spracúvať sprostredkovateľ: BUSINESS INFORMATION SYSTEMS & SERVICES BISS, s.r.o., Pardubice - Studánka, Bartoňova 932, PSČ 53012, IČO: 25284746
g) Kupujúci ako dotknutá osoba má právo:
•  vyžadovať potvrdenie či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
•  vyžadovať informáciu o zdroji osobných údajov,
•  vyžadovať zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
•  na opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov,
•  na likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
•  na likvidáciu osobných údajov, ak došlo k porušeniu zákona,
•  na blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu,
•  a ďalšie práva podľa § 28 ZOOÚ.
h) Osobné údaje budú uchovávané počas doby platnosti súhlasu Kupujúceho so spracovávaním Osobných údajov, resp. počas existencie účelu spracúvania Osobných údajov.

9 – Zasielanie obchodných oznamov

Kupujúci udeľuje Predávajúcemu súhlas s využitím podrobností elektronického kontaktu Kupujúceho s cieľom zasielania obchodných oznamov Predávajúceho a obchodných partnerov Predávajúceho. Kupujúci môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas s využitím podrobností elektronického kontaktu so zasielaním obchodných oznamov, a to na nasledujúcu e-mailovú adresu: info@rajapack.sk

10 – Záverečné ustanovenia

10.1 V prípade rozporov medzi údajmi uvedenými v tlačenom katalógu a v e-shope majú prednosť údaje uvedené v katalógu.
10.2 V prípade, že sa niektoré z ustanovení týchto VOP stane neúčinným, nebude tým dotknutá účinnosť zostávajúcich ustanovení.
10.3 Predávajúci si vyhradzuje právo robiť primerané zmeny Tovaru, ktoré slúžia výlučne na skvalitňovanie stavu Tovaru, a to i bez predchádzajúceho oznámenia.
10.4 Z výrobných a z reprodukčno-technických dôvodov môžu zobrazené výrobky vykazovať v porovnaní s originálom farebné odchýlky.
10.5 Pre zmluvný vzťah platí výlučne slovenské právo pri vylúčení Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú v týchto VOP alebo v zmluve výslovne upravené, sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a súvisiacimi právnymi predpismi.
10.6 Všetky spory, ktoré vzniknú medzi Predávajúcim a Kupujúcim z právnych vzťahov súvisiacich s týmito VOP, budú riešené miestne príslušnými súdmi Slovenskej republiky.